Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

 

Mariusz Blimel: Jak Pan Profesor ocenia działalność badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych?

prof. TadeuszTrziszka Fot. Tomasz Lewandowski UPWr. Prof. Tadeusz Trziszka, Prorektor  ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Skalę naszej działalności badawczej obrazują liczby: średnio 60 patentów uzyskiwanych rocznie. W ubiegłym, 2014 roku, wcale nie najlepszym – tylko w ramach działalności statutowej realizowaliśmy 215 zadań badawczych, do tego 93 granty finansowane z NCN i NCBiR i  90 dużych projektów badawczych dla podmiotów gospodarczych. Ale aspiracje i możliwości mamy znacznie większe.


 

W XXI wieku nie już ma miejsca  na samotników – geniuszy, którzy nagle rozwiążą jakiś poważny problem badawczy. Uczestnictwo w interdyscyplinarnych ponad uczelnianych strukturach badawczych – to są ramy, w których najwięcej osiągamy. W ostatnich latach z ogromną konsekwencją wdrażamy też politykę udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach zarówno dydaktycznych jak i badawczych. Mogę powiedzieć, że praktycznie za każdą z 54 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 24 krajów świata, stoją konkretne projekty i wynalazki.

Naszą ambicją, znajdującą potwierdzenie w uznaniu partnerów, jest coraz intensywniejszy udział w ponadnarodowych projektach. To uznanie budujemy wykonując także finansowane przez partnerów zagranicznych projekty badawcze. Przykładowo w zeszłym roku zespoły Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego pracowały na zlecenie Saksońskiego Urzędu Środowiska, Rolnictwa i Geologii, na Wydziale Nauk o Żywności badano procesy produkcji kwasu cytrynowego i transport cukrów u drożdży, a na Weterynarii m.in. wpływ inseminacji na użytkowość rozrodczą loch.

Osobiście uważam, że miarą sukcesu badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w tych ostatnich latach jest fakt, że wiele naszych wynalazków jest skutecznie wykorzystywanych w gospodarce, wdrażanych przez przedsiębiorców do praktycznych zastosowań. Dobrze funkcjonuje klaster Nutribiomed  (70 podmiotów gospodarczych), którego jesteśmy aktywnym członkiem,  produkowane są geokompozyty sorbujące wodę i ten wynalazek zespołu dr Krzysztofa Lejcusia ma duży potencjał rozwojowy. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jednym z wiodących ośrodków badań nad żywnością i żywieniem człowieka i wdrożonych w tym zakresie innowacji. Są to m.in. badania nad wykorzystaniem drożdży, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice  (projekt warty przeszło 10 mln), albo badania biotransformacji użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, czy badania prowadzone wspólnie z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach nad wykorzystaniem polskich szczepów Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Tylko w jednym z naszych projektów realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Medycznym – o akronimie OVOCURA (na kwotę 25 mln zł) - uzyskaliśmy 25 patentów, pond 120 publikacji naukowych obejmujących m.in. wykorzystanie bioaktywnych składników jaj kurzych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworowych, neurodegeneracyjnych, nadciśnienia tętniczego, czy osteoporozy. Wśród ważnych bioskładników wyodrębnionych z jaj o znaczeniu w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych można wymienić: ovocystatynę, Yolkinę, ovofosfolipidy, immunoglobuliny - w tych badaniach możemy się poszczycić osiągnięciami w skali światowej.

M.B.: Jakimi zespołami naukowo-badawczymi dysponuje uczelnia

T.T.: Musiałbym wymienić przynajmniej kilkadziesiąt nazwisk i tematów badań, z których każdy mógłby być wizytówką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O skali trudności odpowiedzi na tak postawione pytanie niech świadczy choćby Projekt Demonstrator. UPWr jest partnerem w konsorcjum realizującym badania, których efektem ma być otrzymanie nowych leków dla okulistyki, dermatologii i stomatologii z wykorzystaniem komórek macierzystych z poroży jeleni szlachetnych. O skali projektu świadczy i jego wartość:  64 939 002 złotych, i liczba tematów badawczych, które są realizowane właśnie na UPWr. To 28 zadań – 28 zespołów badawczych. Wiosną tego roku uruchomiliśmy linię produkcyjną pierwszych czterech wyrobów leczniczych, a kilkanaście zespołów koordynowanych przez prof. Józefa Nicponia pracuje nad kolejnymi zadaniami.

A przecież w każdej katedrze, zakładzie pracują jakieś zespoły badawcze.

M.B.: Jak Pan ocenia zespoły naukowo-badawcze wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego uczestniczące w międzynarodowych projektach?

T.T.: Rzecz nie w mojej ocenie, ale w fakcie, że w coraz większej liczbie międzynarodowych projektów są nasi ludzie. Rozmawiamy późną jesienią, w deszczowy dzień, a czy Państwo wiedzą, że to z UPWr co godzinę do centrum meteorologii w Anglii dostarczane są dane przetwarzane w postaci 3-wymiarowego modelu o przemieszczaniu pary wodnej nad terytorium Polski, dzięki którym można z ogromną dokładnością prognozować opady deszczu czy ostrzegać przed nawałnicami. Geoinformatycy z Uniwersytetu Przyrodniczego uczestniczą w międzynarodowym projekcie obejmującym cały kontynent.

Moje rozmowy w sprawie przystąpienia Polski do kolejnego Centrum Wiedzy tzw. KIC żywnościowego, były łatwiejsze, bo jesteśmy rozpoznawalni w Europie.

Z uzasadnioną nadzieją czekam na rozstrzygnięcia nowych międzynarodowych konkursów na badania. W ramach Horyzontu 2020 aplikują naukowcy z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Wydziału Nauk o Żywności oraz Wydziału Geodezji i Kształtowania Środowiska. Tematy ich poszukiwań są bardzo różne: od roli małych gospodarstw rolnych na globalnych rynkach, przez zrównoważone łańcuchy dostaw w produkcji żywności, po zastosowanie systemu nawigacji satelitarnej w obserwacji Ziemi. W programach dla Europy Środkowej (Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa) projekty dotyczą m.in.: konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju żywności regionalnej; opracowania najbardziej odpowiednich strategii i technologii do ponownego wykorzystania odpadów; strategii do redukowania i zarządzania odpadami żywnościowymi w Europie Środkowej.

Uniwersytet Przyrodniczy musiał wiele wysiłku włożyć w stworzenie odpowiedniej infrastruktury badawczej, bez której nie byłoby mowy o aktywnym uczestnictwie w wielu międzynarodowych projektach. W efekcie jesteśmy jednym z najlepiej,  najnowocześniej wyposażonych ośrodków dydaktyczno-naukowych w tej części Polski. Najnowsza nasza inwestycja, z początkiem tego roku oddana do użytku, to Centrum Geo-Info-Hydro. Na sześciu kondygnacjach Centrum znajdują się sale laboratoryjne, komputerowe, pracowanie projektowe i najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skaner laserowy i dron fotogrametryczny. Dzięki infrastrukturze nowego Centrum możliwe jest prowadzenie badań z Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w obszarze badawczym „Środowisko i rolnictwo”. Są to: doskonalenie istniejących oraz rozwój innowacyjnych technologii oczyszczania wód i ścieków (Centralne Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych), innowacyjne metody analizy i technologie ograniczenia emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych (Centralne Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych). W Centrum powstaną też certyfikowane laboratoria z zakresu geotechniki oraz z zakresu oznaczeń parametrów biologicznych, chemicznych i fizycznych środowiska. Wcześniej stworzyliśmy bardzo nowoczesny kompleks Wydziału Nauk o Żywności, teraz pracujemy nad koncepcją centrum innowacyjnych technologii żywności i nutraceutyków.

 

M.B.: Jaki jest pożądany dalszy kierunek rozwoju uczelni?

T.T.: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma realne szanse, by stać się jednym z wiodących ośrodków uczestniczących w europejskich działaniach na rzecz produkcji żywności i wyżywienia. W raporcie Mc Kinsey’a  „Polska 2025” autorzy sugerują, że Polska winna stać się centrum produkcji żywności dla Europy. Warto tę prognozę dobrze i z sukcesem wykorzystać. Przypomnijmy, że według ONZ do 2050 roku, produkcja żywności na świecie musi wzrosnąć 2,5-krotnie. Dlatego osobiście wiele energii i czasu poświęcam obecności w unijnym programie Horyzont 2020, w ramach którego działają wspólnoty wiedzy i innowacji (KIC), zrzeszające uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa. W przyszłym roku powstanie Wspólnota Wiedzy i Innowacji „Żywność dla przyszłości” – KIC Food4future. Nasz uniwersytet bardzo aktywnie działa w tym zakresie, czego przykładem jest uczestnictwo w konsorcjum europejskim FoodNexus (to  44 podmioty, w tym 9 uczelni wyższych). Jesteśmy w trakcie rozmów o naszej roli w KIC „Food4Future”, z dużą szansą na stworzenie właśnie na UPWr ośrodka odpowiadającego za koordynowanie badań nad żywnością przyszłości.

Zresztą nie ma takich wielkich rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, którymi nie zajmujemy się na Uniwersytecie Przyrodniczym. Produkcja żywności, źródła energii, odpady, zmiany klimatyczne, przewidywanie kataklizmów, problemy deficytu wody, kooegzystencja ze światem zwierząt, choroby  roślin, stan gleb, zagospodarowanie przestrzeni – to sfery, które penetrujemy z sukcesami. A w ostatnich latach nauczyliśmy się też tak projektować swoją aktywność badawczą, by odpowiadała ona na realne potrzeby gospodarki. A ponieważ pozycja Polski w Europie i na globalnych rynkach w dużej mierze zależy od stanu jej nauki, bardzo liczę na wsparcie procesów internacjonalizacji badań przez administrację publiczną – rządową i samorządową.

M.B.: Dziękuję za rozmowę.

Notka o rozmówcy

Prof. Tadeusz Trziszka, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, absolwent tej uczelni, prowadzący wykłady i seminaria także na uniwersytetach w Niemczech. Autor kilkuset prac naukowych z zakresu technologii żywności, ekspert technologii drobiu i jaj. Specjalizuje się w systemach zarządzania jakością, jest audytorem laboratoriów badawczych. Zaangażowany w działanie Wrocławskiego Parku Technologicznego, jest przewodniczącym Klastra NUTRIBIOMED (produkującego suplementy diety).

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w liczbach:

10 tysięcy studentów

ok. 1600 pracowników, w tym

700 nauczycieli akademickich (ok. 200 profesorów)

studenci

  • 10 650 studentów
  • 2711 osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych, w tym najwięcej na weterynarii: 150 studentów, technologii żywności i żywieniu człowieka: 136, odnawialnych źródłach energii i gospodarce odpadami: 126
  • 27 kierunków studiów przyrodniczych i technicznych i 44 specjalności

nauka i badania

  • 5. miejsce wśród wszystkich polskich uczelni w kategorii „innowacyjność” w rankingu „Perspektyw”
  • ok. 60 patentów rocznie, każdego roku kilkanaście projektów badawczo-wdrożeniowych  finansowanych ze środków unijnych, w tym udział w międzynarodowych projektach badawczych

 

 

 

 

 

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος